Grundfos sætter spot på FNs Verdensmål 6 ved Made in HimmerLand

Grundfos afholder sin egen konkurrence under dette års ”Made In Himmerland” golfturnering. For at øge opmærksomheden omkring de globale udfordringer med vand samt FN’s Bæredygtighedsmål nummer 6, udlover Grundfos en præmie på 100.000 kroner, der kan doneres til et af Dansk Røde Kors’ tre vandprojekter.

Grundfos sætter spot på FNs Verdensmål 6 ved Made in HimmerLand

Bjerringbro, Danmark, 26. maj 2021:

Professionelle golfspillere fra hele verden vil snart samles til turneringen ”Made In Himmerland”, der finder sted mellem den 27-30. maj. Her vil spillerne teste deres evner på 18 udfordrende huller i Himmerlands smukke omgivelser. Som hovedsponsor vil Grundfos være særligt involveret i turneringen, og hul nummer seks er i år ”Grundfos Hullet”.

Det er intet tilfælde, at netop sjette hul bliver Grundfos-hullet. Som en af verdens førende leverandører af vandløsninger, har Grundfos dedikeret sig til at støtte FN’s Verdensmål, navnlig Verdensmål 6, der fokuserer på at sikre rent vand og sanitet til alle. 

Til Made In Himmerland vil Grundfos benytte banens sjette hul til at skabe større opmærksomhed omkring verdens udfordringer med vand samt de tilgængelig løsninger, der kan afhjælpe problemer med blandt andet vandmangel, vandforurening, oversvømmelser og tørke.

“Som tilhængere af både golf og FN’s Verdensmål 6, er vi stolte af at kunne koble Made in Himmerland med muligheden for at skabe opmærksomhed om den vedvarende globale vandkrise. Vi føler os forpligtede til at gøre en forskel, der hvor vi kan, og det er ekstremt vigtigt, at flere mennesker bliver gjort opmærksomme på, hvor galt det står til med vandmangel, og at det er et problem verden over,” siger Peter Trillingsgaard, Group Vice President, Group Communication, Sustainability & Public Affairs, Grundfos.

Holdet bag Made In Himmerland er glade for, at Grundfos benytter turneringen som platform til at øge opmærksomheden om disse udfordringer:

“Jeg synes, at det er glimrende, at Grundfos skaber opmærksomhed omkring så vigtigt et emne. Vi er selvfølgelig selv stærkt afhængige af vand for at kunne holde vores golfbaner i den bedst mulige stand, men når man ser, hvor alvorlige vandrelaterede udfordringer resten af verden står over for, sætter det tingene i perspektiv. Jeg håber, at dette vil lede til endnu mere handling,” siger Flemming Astrup, Promoter/CEO of Made in HimmerLand.

Slår et slag for vores vand
For at engagere spillerne i emnet, afholder Grundfos sin egen konkurrence for sjette hul, hvor den spiller, der opnår den bedste score ved hullet, vil modtage en check på 100.000 kroner, som vedkommende kan donere til et af Dansk Røde Kors’ tre vandprojekter. Når spillerne skal starte ved netop dette par 3 hul, vil der derfor være lidt ekstra motivation til at få slaget til at sidde:

“Ifølge FN påvirker vandmangel mere end 40% af verdens befolkning, og det tal forventes at stige. Vi ønsker at benytte denne turnering til at skabe større opmærksomhed om udfordringer såsom vandmangel. Ikke kun blandt spillerne, men også hos de fans, der ser med hjemme, politikere, regeringer og interessenter generelt. For det er ikke for sent at gøre noget. Der er stadig håb, men det er nu, at vi skal handle,” understreger Peter Trillingsgaard.

Om Grundfos
Vi er pionerer, der skaber løsninger på verdens vand- og klimaudfordringer og forbedrer menneskers livskvalitet. Som en global pumpe- og vandløsningsvirksomhed bringer vi ekspertise inden for energi- og vandeffektive løsninger og systemer til et bredt anvendelsesområde, som inkluderer vandforsyning, vandbehandling, industri og bygninger. https://www.grundfos.com/

 

Få mere information om, hvordan Grundfos bidrager til Verdensmål 6 her, og lær mere om hvordan vi sammen kan gøre en forskel #ForOurWater.

 

________________________________________________________________________

 

Driving water awareness at Made in HimmerLand  

Grundfos will host its very own competition during this year’s Made in HimmerLand. To raise awareness of global water challenges and the UN’s Sustainable Development Goal 6, Grundfos will award one golfer DKK 100,000, which can be donated to one of the Danish Red Cross’ three water projects.

Bjerringbro, Denmark, May 26, 2021: 
Professional golfers from all over the world will soon tee off at the Made in HimmerLand tournament, which takes place between May 27-30. Here, the players will test their golfing skills on 18 challenging holes in the most beautiful surroundings. As a main sponsor of the tournament, Grundfos will be heavily involved in the tournament, and Hole 6 will be the ’Grundfos hole’.

It is no coincidence that Grundfos will be the face of Hole 6. As one of the world’s leading water solutions providers, Grundfos is a devout supporter of the UN’s Sustainable Development Goals – particularly Goal 6, which focuses on bringing clean water and sanitation to all.

At Made in HimmerLand, Grundfos will use Hole 6 to drive awareness of the ongoing global water challenges and the solutions available to overcome challenges such as water scarcity, water contamination, flooding and droughts to name a few.

“As supporters of both golf and the UN’s Sustainable Development Goal 6, we are proud to combine Made in HimmerLand with the possibility to raise awareness of the ongoing global water crisis. We feel an obligation to make a difference wherever we can, and it’s hugely important that more people become aware of the current state of affairs with regard water shortages, because it’s a problem all over the world”, says Peter Trillingsgaard, Group Vice President, Group Communication, Sustainability & Public Affairs, Grundfos.

The team behind Made in HimmerLand is delighted with the fact that Grundfos is using the tournament as a platform to increase awareness of these water challenges:

“I think it’s brilliant that they’re raising awareness of such an important issue. We obviously rely heavily on water to keep our golf course in the best possible condition but seeing how severe the water challenges are all over the world puts everything into perspective. I really hope that this leads to even more action”, says Flemming Astrup, Promoter/CEO of Made in HimmerLand.

Teeing off for our water
To engage the players in this issue, Grundfos has initiated its own Hole 6 competition, in which the player who achieves the best overall score on hole 6 receives a cheque for DKK 100,000, which they can donate to one of the Danish Red Cross’ three water projects. So, when the players tee off at this par 3 hole, they’ll have a little extra motivation to get their shot just right:

“According to the UN, water scarcity affects more than 40% of the world’s population. And that number is expected to rise. We want to use this major tournament as a platform to raise awareness of challenges such as water scarcity. Not only among the players, but also the fans watching at home, politicians, governments, all stakeholders really. Because it’s not too late to do something about it. There is still hope, but the time for action is now,” underlines Peter Trillingsgaard.

About Grundfos
We pioneer solutions to the world’s water and climate challenges and improve quality of life for people. As a global pump and water solutions company we provide expertise in energy- and water efficient solutions and systems for a wide range of applications, including water utility, water treatment, industries and buildings. https://www.grundfos.com/ 

 

You can find out more about how Grundfos contributes to the Sustainable Development Goal 6 here and learn more about how we together can make a difference #ForOurWater.

{{ lineitem.ProductName }}
Din kurv er tom.
Total DKK {{ basket.FormattedProductsTotal }}
Til kassen